top of page

BETINGELSER

Her kan du læse om vores medlemsbetingelser og reglement, samt håndtering af personlige oplysninger i TGI Fitness.

MEDLEMSBETINGELSER

§ 1 GENERELT

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i TGI Fitness pr. 1. Marts 2022. 

Dit medlemskab i TGI Fitness er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks ændre det her. Du er som medlem ansvarlig for, at TGI Fitness til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse. 

§ 2 INDMELDELSE

Du kan oprette et medlemskab i TGI Fitness, ved at melde dig ind online via TGI Fitness' hjemmeside.
Dit medlemskab i TGI Fitness er løbende og fortsætter indtil det opsiges. Du skal være fyldt 14 år, for at kunne benytte TGI Fitness. Ved månedsabonnement binder du dig for minimum 3 mdr. betaling.

Klippekort er gyldige i 6 mdr. fra købsdato.  

§ 3 TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER I TGI FITNESS

Med et medlemskab i TGI Fitness kan du booke dig til forskellige aktiviteter, som for eksempel holdtræning. Tilmeldingen til aktiviteterne skal ske på TGI Fitness' hjemmeside. Har du brug for at afmelde aktiviteten igen, logger du ind på din holdbookingsprofil og afmelder aktiviteten

§ 4 BETALING

Når du køber et TGI Fitness abonnement, trækkes abonnementsprisen automatisk hver måned, på det kort du tilmeldte dig med. Opstår der problemer med din betalingsaftale vil dit medlemskab ophøre. 

Hvis der ikke er penge på kortet på trækningsdagen, vil kortet blive afvist og dit abonnement vil blive opsagt.

§ 5 OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i TGI Fitness med opsigelsesfrist løbende måned + en måned.

Du kan benytte dit medlemskab ind til din forudbetalte periode udløber. 

Du kan opsige dit abonnement i vores online på din medlemsside

En opsigelse er gældende fra den dag, TGI Fitness modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra TGI Fitness. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette.

OBS: Vær opmærksom på at dit medlemskab IKKE opsiges, ved blot at stoppe din betalingen gennem din bank!

§ 6 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i TGI Fitness har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. 
For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til TGI Fitness via vores hjemmeside. 

§ 7 FOTOGRAFERING

Ved oprettelsen af et medlemskab i TGI Fitness giver du samtykke til at vi må bruge billeder og video fra holdtræning til markedsføring på facebook og hjemmesiden. Vi spørger naturligvis inden vi benytter billederne, hvis du er i fokus. Ønsker du ikke at blive fotograferet bedes du gøre instruktøren opmærksom herpå. 

REGLEMENT

Vi beder dig om at følge vores reglement. Det sikrer en optimal træningsoplevelse for alle. Har du spørgsmål til nedenstående regler, står vi altid til rådighed.
 

REGLER FOR OPFØRSEL

 • Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i TGI Fitness. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden.

 • Personalet og instruktørernes anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

 • Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra TGI Fitness.

 • Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med medlemskabet

HOLDBOOKING

 • For at sikre dig en plads på holdet, skal du altid booke en plads i vores online holdbooker. 

 • Er du forhindret i at deltage på holdet, skal du melde fra senest 2 timer før - Dette gør du ved at benytte den mail der blev tilsendt da du bookede holdet. Kan du ikke finde mailen kan du kontakte os via Facebook. 

 

BEHANDLING AF UDSTYR​

 • Efter brug beder vi dig venligst lægge udstyret tilbage på rette plads

 • Husk at rengøre cykler med papir og sprit, samt løsne alle skruer

 

BEKLÆDNING

 • Når du træner, skal du være iført træningstøj og indendørssko. Træningstøjet skal dække brystkassen.

 • Det er ikke tilladt kun at træne iført sports-bh.

 

BØRN​

 • Vores holdtræning er som udgangspunkt børnefrit. Børn under 14 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne med mindre andet er aftalt med instruktøreren. På de fleste hold er børn velkommen til at opholde sig i træningslokalet med underholdning, der ikke er forstyrrende for de andre medlemmer på holdet. Henviser instruktøren til andre områder bedes det accepteres.

OMKLÆDNING & MEDBRAGTE TING

 • Du er velkommen til at benytte Thyhallens omklædningsrum samt badeområde i forbindelse med din træning i Thyhallen. Skabene i omklædningsrummet er dog ikke personlige, og skal tømmes når du forlader omklædningsrummet.

PRIVATLIVSPOLITIK FOR IDRÆTSFORENINGER

THISTED GYMNASTIK & IDRÆTSKULTURS (TGI) DATAANSVAR

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE

TGI er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Formand Kenneth Kristensen
Adresse: Hovedgaden 82, 7752 Snedsted
CVR: 54607512
Telefonnr.: 30749934
Mail: info@tgi.nu
Website: www.tgi.nu

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • Ingen

2) Oplysninger om ledere, instruktører og trænere:

 • Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

 • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer

 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

HER INDSAMLER VI OPLYSNINGER FRA

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

 

FORENINGENS FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

 • Behandling efter lovkrav

 • Behandling med samtykke

Formålene: 
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlems- og deltagerhåndtering, herunder kontingentopkrævning og deltagergebyr

 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

 • Levering af varer og ydelser du har bestilt

 • Administration af relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på ledere, instruktører og trænere:

 • Håndtering af hverv og pligter i foreningen

 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

 • Administration af relation til os


VI BEHANDLER KUN PERSONOPLYSNINGER UD FRA LEGITIME INTERESSER

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af hold- og resultatlister

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent/deltagergebyr m.v.

 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, DAFF, DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet

 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere, instruktøre og trænere til disse, for at de kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

SAMTYKKE

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere, instruktører og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet eller lønnet leder, instruktør eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere, instruktører og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere, instruktører og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse

 • Retten til sletning Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

bottom of page